HomeOur Team
Android Studio - Một số tips, tricks
Tips / Tricks
Android Studio - Một số tips, tricks
thang.duong
thang.duong
October 27, 2020
2 min

Source: https://medium.com/@mmbialas/50-android-studio-tips-tricks-resources-you-should-be-familiar-with-as-an-android-developer-af86e7cf56d2/

1. Thay đổi màu cho Android Logcat

Hệ thống Logcat mặc định của Android Studio tương đối khó nhìn nên chúng ta nên thay đổi màu của từng cấp độ Logcat để dễ quan sát hơn.

Để đổi màu của log các bạn làm như sau:

  • Chọn toolbar mene chọn File|Settings

  • Chọn Editor|Colors & Fonts|Android Logcat

  • Click Save As… và tạo một lược đồ màu mới

  • Thay đổi tất cả các màu thành ‘Holo theme colors’ (Bỏ chọn ‘Use inherited attributes’ for every color)

    Assert: #BA68C8 Debug: #2196F3 Error: #F44336 Info: #4CAF50 Verbose: #BBBBBB Warning: #FF9800

2. Ngăn Android Studio Logcat xóa log cho ứng dụng hiện tại khi ứng dụng bị crash

Để làm được điều này bạn cần mở Android Monitor và chọn Edit filter configuration ở góc trên bên tay phải

3. Áp dụng một code style phù hợp cho Android Studio của bạn

Mở Preferences → Code Style → Java và trong dropdown Scheme bạn có thể lựa chọn một code style phù hợp cho Android Studio của bạn hoặc bạn cũng có thể cài đặt 1 code style mới.

Đây là Code Style được google suggest Square Java Code Styles with Android

Bạn có thể import code style theo ảnh gif bên dưới

4. Sử dụng chia màn hình để tăng hiệu quả

Để bật tính năng này bạn có thể click chuột phải vào tab của màn hình và chọn tính năng Split Vertically / Horizontally. tương ứng với dọc và ngang

5. Hiện thị số thứ tự của dòng

Để bật tính năng này bạn cần làm nhưu sau

  • Trong toolbar menu chọn File|Settings
  • Chọn Editor|General|Appearance
  • Tick vào Show line numbers

Và đây là kết quả

6. Quy ước đặt tên các biến

Nếu bạn nào đang follow theo Google naming convention

Non-public, non-static field names start with m.
Static field names start with s.

Sẽ thật khó khăn cho các bạn sử dụng getter, setter vì Android Studio sẽ tự động gen ra các getter setter có dạng getm…, setm… hay ko tự động suggest tên biến hợp lý thì các bạn có thể setting lại cho Android Studio như sau:

1. Trong toolbar menu chọn File|Settings
2. Chọn Editor|Code Style|Java
3. Chọn tab Code Generation
4. thêm m và s như dưới

Kết quả

7. Sử dụng Live Template

Nếu bạn đã viết nhiều code Android, có thể bạn đã mắc lỗi dưới đây ít nhất một lần

Toast.makeText(MainActivity.this, "This will not be displayed");

Bạn có thể viết nhanh phương thức trên bằng cách sử dụng Live Template

Bạn có thể vào File > Settings > Editor > Live Templates để xem danh sách Live Template có sẵn

Bạn cũng có thể tự tạo Live Template cho mình bằng cách tham khảo video sau đây: Video

Vv…


Tags

#androidstudio#tips#102020
thang.duong

thang.duong

Developer

Related Posts

Tổng hợp CSS tips tricks hay mà có thể bạn chưa biết (Phần 1)
Tổng hợp CSS tips tricks hay mà có thể bạn chưa biết (Phần 1)
October 25, 2020
2 min
Học cách học
Softskills
Học cách học
October 30, 2020
6 min
Android Studio 4.1 có gì mới?
News
Android Studio 4.1 có gì mới?
October 29, 2020
3 min
Sign In with Apple - Backend (Java)
Solutions
Sign In with Apple - Backend (Java)
October 29, 2020
3 min
TEST PLAN - What is, How to Create?
Testing
TEST PLAN - What is, How to Create?
October 28, 2020
6 min
© 2021, All Rights Reserved.

Quick Links

HomeOur Team

Social Media