HomeOur Team
Network in Docker
Articles
Network in Docker
hung.nguyen
hung.nguyen
October 26, 2020
1 min

Understanding the bridge neworking

Từ hình trên chúng ta hiểu rằng LAN1, và LAN2 sẽ không thể connection trực tiếp với nhau, mà phải thông qua bridge

Các loại network in docker

Khi chúng ta cài đặt Docker, virtual bridge docker0 sẽ được tạo ra, docker tìm một subnet chưa được dùng trên host và gán một địa chỉ cho docker0[Nếu chúng ta cài đặt Docker trên linux]

Trong phạm vi bài viết tôi tập chung vào single host

Bridge type:

Đây là driver mạng default của Docker. Nếu không chỉ định driver thì bridge sẽ là driver mạng mặc định khi khởi tạo.

Bridge network thường được sử dụng khi cần chạy ứng dụng dưới dạng các container độc lập cần giao tiếp với nhau. Các container trong cùng mạng có thể giao tiếp với nhau qua địa chỉ IP. Docker không hỗ trợ nhận diện host ở mạng này, vì vậy muốn connect thì phải kết nối các contianer này vào cùng một networ name(nếu dùng docker compose chúng ta phải đặt tên network sau đó connection contiainer này vào mạng, nếu tạo các contianer không dùng docker compose, chúng ta phải connection chúng vào 1 mạng, nếu muốn các contianer này ping được nhau) để docker có thể hiểu được địa chỉ của các service. Điều này có nghĩa ràng từ contianer này sẽ không thể ping được contianer khác nếu không join chúng vào cùng một mạng. Chú ý ràng nếu tạo containers từ docker compose thì các container connection với nhau bằng port riêng.

Nếu muốn truy cập container từ host, thì chúng ta phải public 1 hoặc nhiều port ra host

Host

Dùng khi container cần giao tiếp với host và sử dụng luôn mạng ở host, vì sử dụng mạng của máy chủ đang chạy nên không còn lớp mạng nào giữa container với Docker Host phù hợp khi cần connect từ container ra thẳng ngoài host.

NONE

Với container không cần networking hoặc cần disable đi tất cả mọi networking, chúng ta sẽ chọn driver này. Thường được dùng với mạng tùy chỉnh. Driver này không thể dùng trong cụm swarm.


Tags

#docker#network#102020
hung.nguyen

hung.nguyen

Developer

Related Posts

Design Pattern chap 1 - Factory Method
Design Pattern chap 1 - Factory Method
October 26, 2020
1 min
Học cách học
Softskills
Học cách học
October 30, 2020
6 min
Android Studio 4.1 có gì mới?
News
Android Studio 4.1 có gì mới?
October 29, 2020
3 min
© 2021, All Rights Reserved.

Quick Links

HomeOur Team

Social Media