HomeOur Team

clean-code
1

Code Refactoring - Thay đổi nhỏ, lợi ích lớn
Tips / Tricks
Code Refactoring - Thay đổi nhỏ, lợi ích lớn
Mở đầu Một lần làm xong dự án thì thấy tự dưng sếp đứng sau bảo code bẩn lắm cần phải Refactoring…
nam.pham
nam.pham
March 25, 2021
3 min
© 2021, All Rights Reserved.

Quick Links

HomeOur Team

Social Media