HomeOur Team

smoke
1

Giới thiệu và phân biệt giữa Sanity Testing & Smoke Testing
Testing
Giới thiệu và phân biệt giữa Sanity Testing & Smoke Testing
OVERVIEW Smoke Testing và Sanity Testing: Chìa khóa khác biệt 1.1. Smoke Testing Là một kỹ thuật…
kieu.tran
kieu.tran
March 25, 2021
3 min
© 2021, All Rights Reserved.

Quick Links

HomeOur Team

Social Media