HomeOur Team
Phân biệt 3 kiểu khai báo dữ liêu var, let và const

Phân biệt 3 kiểu khai báo dữ liêu var, let và const

By cung.nguyen
Published in Tips / Tricks
November 14, 2022
4 min read

Rất nhiều tính năng mới được ra mắt với ES2015 (ES6). Một trong những tính năng nổi bật của ES6 đó là sự bổ sung letconst phục vụ cho việc khai báo biến dữ liệu. Vậy tại sao lại cần tới letconst dù trước đó đã có var để khai báo biến, bài viết này sẽ giúp chúng ta tìm hiểu lý do, phạm vi, cách sử dụng và lưu trữ của từng kiểu khai báo biến.

VAR

Phạm vi

function/locally scoped hoặc globally scoped (phạm vi cục bộ hoặc phạm vi toàn cục). Phạm vi là toàn cục khi một biến kiểu var được khai báo bên ngoài một function (hàm). Điều này có nghĩa, bất kỳ biến nào được khai báo bên ngoài một function (hàm) hay một khối đều có thể được truy cập ở mọi nơi trong chương trình. Ngoài ra, biến var còn có thêm tính chất hoisting: dù khai báo ở đâu thì biến đều sẽ được đem lên đầu scope trước khi code được thực hiện. Để hiểu thêm, hãy xem ví dụ dưới đây.

  var name = "John";
  
  function newFunction() {
    var fullName = "John Jane"
  }

Ở đây, name là biến có phạm vi toàn cục vì nó tồn tại bên ngoài hàm (hay 1 khối) trong khi fullName là biến có phạm vi chức năng. Vì vậy, không thể truy cập đến biến fullName ở bên ngoài hàm.

Các biến var có thể được khai báo và cập nhật lại

Điều này có nghĩa là chúng ta có thể thực hiện việc này trong cùng một phạm vi và sẽ không gặp lỗi.

  var name = "John Doe";
  var name = "John Jane";

nhận được kết quả tương tự như khi thực hiện

  var name = "John Doe";
  name = "John Jane";
Vấn đề với biến var

Giả sử ta có ví dụ sau:

var name = "John Doe";
var someBool = true;
if (someBool) {
 var name = "Daniel Joan";
}
console.log(name);

Vì thỏa điều kiện if nên name lúc này sẽ có giá trị là “Daniel Joan” và sẽ vẫn giữ nguyên giá trị này sau khi thoát ra khỏi block if. Điều này sẽ không có vấn đề gì trong trường hợp chương trình code ngắn, đơn giản và chúng ta biết rõ giá trị của biến bị ghi đè ở đoạn code nào. Nhưng ở trường hợp ngược lại, sẽ dẫn đến việc debug là vô cùng khó khăn. Để giải quyết vấn đề trên thì ES6 cung cấp cho chúng ta thêm 2 cách khác để khai báo biến bao gồm letconst.

LET

let là phiên bản cải tiến của từ khóa var. Nó cũng giải quyết vấn đề var mà chúng ta vừa đề cập ở trên.

Phạm vi

block scoped (phạm vi khối). Phạm vi của một biến let chỉ là phạm vi khối. Nó không thể truy cập được bên ngoài một khối cụ thể ({block}). Khối là một đoạn mã được giới hạn bởi dấu {}. Vì vậy, một biến kiểu let được khai báo trong một khối chỉ có thể được truy cập và sử dụng trong khối đó.

let someBool = true;
let name = "john";
if(someBool){
  let firstName = "Jane";
  console.log(firstName); // Jane
}
console.log(firstName); // firstName is not defined

Chúng ta thấy rằng việc sử dụng firstName bên ngoài khối của nó (ngoài dấu {}) trả về một lỗi. Nhận được kết quả này là do let chỉ có phạm vi khối.

let cho phép cập nhật giá trị nhưng không được khai báo lại

Giống như var, một biến được khai báo với từ khóa let có thể được cập nhật lại, nhưng biến đó không được phép khai báo lại trong phạm vi của nó. Vì vậy, trong khi điều này sẽ hoạt động:

  let firstName = "John";
  firstName = "jane";

việc thực hiện câu lệnh dưới đây sẽ trả về một lỗi:

  let firstName = "John";
  let firstName = "Jane"; // error: Identifier 'firstName' has already been declared

Tuy nhiên, nếu cùng một tên biến nhưng được khai báo trong các phạm vi khác nhau, sẽ không có lỗi do hai biến là khác nhau vì chúng có phạm vi khối khác nhau

 let firstName = "John";
  if (true) {
    let firstName = "Jane";
    console.log(firstName); // "Jane"
  }
  console.log(firstName); // "John"

Điều này làm cho let trở thành sự lựa chọn tốt hơn var. Khi sử dụng let, chúng ta không cần phải bận tâm nếu trước đó đã sử dụng tên cho một biến vì một biến chỉ tồn tại trong phạm vi của nó.\

CONST

Từ khóa const có tất cả các thuộc tính giống như từ khóa let , ngoại trừ việc người dùng không thể gán lại giá trị cho nó.

Phạm vi

block scoped (phạm vi khối), tương tự như let, const chỉ có thể được truy cập và sử dụng trong khối mà chúng đã được khai báo. Khi chúng ta khai báo một biến const, cần khởi tạo giá trị ban đầu cho nó, nếu không, nó sẽ trả về một lỗi.

const không thể được cập nhật hoặc khai báo lại

Điều này có nghĩa, giá trị của một biến được khai báo kiểu const vẫn giữ nguyên trong phạm vi của nó. Nó không thể được gán lại giá trị hoặc khai báo lại. Vì vậy, nếu chúng ta khai báo một biến với từ khóa const, chúng ta không thực hiện đoạn code sau:

  const firstName = "John";
  firstName = "jane"; // error: Assignment to constant variable
 const firstName = "John";
 const firstName = "Jane"; // error: Identifier 'firstName' has already been declared

Tuy không thể thay đổi được thuộc tính hay giá trị của biến , nhưng chúng ta có thể thay đổi giá trị thuộc tính của biến const đó. Ví dụ ta có 1 object như sau:

const name = {
    firstName: "John",
    lastName: "Jane"
  }
 // It is allowed
 name.firstName = "Selena"

 // It is not allowed
 name = {
    b: 10,
    prop2: 9
 }

TỔNG KẾT

 • var có phạm vi toàn cục hoặc phạm vi cục bộ trong khi letconst chỉ có phạm vi khối.
 • Các biến khai báo theo từ khóa var có thể được cập nhật và khai báo lại trong phạm vi của nó; Các biến khai báo theo từ khóa let có thể được cập nhật nhưng không được khai báo lại; Các biến khai báo theo từ khóa const không thể được cập nhật hoặc khai báo lại.
 • Các biến kiểu var được khởi tạo bằng undefined, các biến kiểu letconst không được khởi tạo.
 • Trong khi varlet có thể được khai báo mà không cần khởi tạo, const phải được khởi tạo trong quá trình khai báo.
 • let được ưu tiên hơn const khi giá trị mà nó trỏ tới sẽ thay đổi theo thời gian.
 • const thường được sử dụng cho các giá trị toàn cầu, không đổi.
 • Các thư viện thường được nhập dưới dạng const.

Tags

es6letconstvar
cung.nguyen

cung.nguyen

Developer

Expertise

Related Posts

Bảo mật với Flutter - Best Practices [Phần 1]
Tips / Tricks
Bảo mật với Flutter - Best Practices [Phần 1]
December 29, 2022
5 min

Quick Links

HomeOur Team

Social Media