HomeOur Team
Xây dựng ứng dụng social login với Nextjs

Xây dựng ứng dụng social login với Nextjs

By chung.nguyen1
Published in Others
November 20, 2022
2 min read
 • Social Login trong Nextjs
 • Xây dựng giao diện Login
 • Cài đặt Sass
 • Cài đặt package next-auth
 • Cài đặt Google Developer Console
 • Cấu hình env
 • Kết luận

Social Login trong Nextjs

Ở phần 1 chúng ta đã xây dựng 1 ứng dụng đăng nhập bằng Nextjs. Phần 2 chúng ta sẽ tìm hiểu cách đăng nhập mạng xã hội cho các dự án Nextjs.

Xây dựng giao diện Login

Tiếp theo ta vào file pages/login.tsx để thêm button đăng nhập bằng Google.

import { useRouter } from "next/router";
import React, { SyntheticEvent, useState } from "react";
import Layout from "../layouts/Layout";

const Login = () => {
 const [email, setEmail] = useState("");
 const [password, setPassword] = useState("");
 const router = useRouter();

 const submit = async (e: SyntheticEvent) => {
  e.preventDefault();

  await fetch("http://localhost:8000/api/login", {
   method: "POST",
   headers: { "Content-Type": "application/json" },
   body: JSON.stringify({
    email,
    password,
   }),
  })
   .then((res) => res.json())
   .then(async (data) => {
    localStorage.setItem("jwt_token_key", data.access_token);
    await router.push("/");
   });
 };

 return (
  <Layout>
   <div className="login-page-wrapper">
    <form onSubmit={submit}>
     <h1 className="h3 mb-3 fw-normal">Đăng nhập</h1>

     <div className="form-floating">
      <input
       type="email"
       className="form-control"
       placeholder="Email"
       required
       onChange={(e) => setEmail(e.target.value)}
      />
     </div>
     <div className="form-floating">
      <input
       type="password"
       className="form-control"
       placeholder="Mật khẩu"
       required
       onChange={(e) => setPassword(e.target.value)}
      />
     </div>

     <button className="w-100 btn btn-lg btn-primary" type="submit">
      Đăng nhập
     </button>
    </form>
    <div className="social-login-wrapper">
     <button className="google">Đăng nhập bằng Google</button>
    </div>
   </div>
  </Layout>
 );
};

export default Login;

Cài đặt Sass

Để thuận tiện cho việc xây dựng giao diện, chúng ta cần sử dụng sass để viết css dễ dàng và có nhiều tính năng hơn. Để cài đặt sass chúng ta chạy lệnh:

yarn add sass

Tiếp theo chúng ta thêm file login.scss vào folder styles với nội dung:

.login-page-wrapper {
 .social-login-wrapper {
  margin-top: 50px;
  .google {
   width: 100%;
   height: 48px;
   color: #fff;
   background: #e74c3c;
   border: 0;
   border-radius: 8px;
   font-size: 20px;
  }
 }
}

Cuối cùng chúng ta sẽ import file login.scss vào file _app.tsx:

...
import '../styles/login.scss'

Cài đặt package next-auth

Để tích hợp social login với Nextjs ta cần cài đặt package next-auth:

yarn add next-auth

Tiếp theo chúng ta sẽ thêm session vào toàn bộ dư án bằng cách chỉnh sửa file _app.tsx như sau:

// pages/_app.tsx
import { SessionProvider } from "next-auth/react";
import "../styles/globals.css";
import "../styles/login.scss";

function MyApp({ Component, pageProps: { session, ...pageProps } }) {
 return (
  <SessionProvider session={session}>
   <Component {...pageProps} />
  </SessionProvider>
 );
}

export default MyApp;

Để thêm NextAuth.js vào dự án chúng ta cần tạo file [...nextauth].tsx bên trong thư mục pages/api/auth:

// pages/api/auth/[...nextauth].tsx
import NextAuth from "next-auth";
import GoogleProvider from "next-auth/providers/google";

export default NextAuth({
 providers: [
  GoogleProvider({
   clientId: process.env.GOOGLE_ID,
   clientSecret: process.env.GOOGLE_SECRET,
  }),
 ],
});

Cài đặt Google Developer Console

Chúng ta truy cập đường link https://console.cloud.google.com/ để tạo Google Login App.

Bước 1: Click vào My Project để tạo Project mới như hình select-app

Bước 2: Click vào nút New Project như hình new-project

Bước 3 là đặt tên Project và click nút Create create-google-app

Bước 4: Click vào menu APIs & Services > Enabled APIs & services enable-api

Bước 5: Config consent bằng cách click menu OAuth consent screen và chọn Internal hoặc External sau đó nhấn CREATE setting-consent-screen

Bước 6: Nhập thông tin consent enter-setting-consent

Bước 7: Click menu Credentials và tạo app Google Social Login bằng cách click vào nút CREATE CREDENTIALSCREDENTIALS xong click tiếp vào OAuth client ID create-credentials

Bước 8: Nhập thông tin và tạo app enter-setting-oauth

Sau khi tạo xong, chúng ta sẽ có Client IDClient Secret dùng để truy cập ứng dụng.

Cấu hình env

Để lưu thông tin cấu hình của dự án, chúng ta tạo file .env.local ở thư mục gốc và lưu Client IDClient Secret lấy được ở bên trên vào biến GOOGLE_IDGOOGLE_SECRET như sau:

// .env.local
GOOGLE_ID=247421812042-nk596tio7ds6rfermbf8tuj8sdpunmom.apps.googleusercontent.com
GOOGLE_SECRET=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

Tiếp theo chúng ta xây dựng chức năng login Google bằng cách import thư viện next-auth/react bên trong file pages/login.tsx như sau:

// pages/login.tsx
...
import { signIn } from "next-auth/react";

Vào cập nhật function signIn vào button Đăng nhập bằng Google

// pages/login.tsx
...
<button className="google" onClick={() => signIn("google")}>Đăng nhập bằng Google</button>

Sau khi đã lấy được session khi login bằng google thì chúng ta sẽ chuyển user đến trang Homepage

// pages/login.tsx
...
const router = useRouter();

useEffect(() => {
 (async () => {
  const session = await getSession();
  if (session) {
   router.push("/");
  }
 })();
}, [router]);

Cuối cùng là cập nhật lại logic check login ở trang Homepage

// pages/index.tsx
...
useEffect(() => {
 (async () => {
  const session = await getSession();
  if (session) {
   setMessage(`Hi ${session.user.name}`);
  } else {
   const token = localStorage.getItem("jwt_token_key");

   try {
    const response = await fetch("http://localhost:8000/api/me", {
     headers: { Authorization: "Bearer " + token },
    });
    if (response.status !== 200) {
     localStorage.removeItem("jwt_token_key");
     await router.push("/login");
    } else {
     const content = await response.json();
     setMessage(`Hi ${content.data.name}`);
    }
   } catch (e) {
    localStorage.removeItem("jwt_token_key");
    await router.push("/login");
   }
  }
 })();
}, [router]);

Kết luận

Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần đăng nhập bằng google. Code tham khảo các bạn có thể xem tại đây:


Tags

nextjssocial login
chung.nguyen1

chung.nguyen1

Developer

Expertise

Related Posts

Xây dựng ứng dụng Authentication sử dụng Laravel & Nextjs
Solutions
Xây dựng ứng dụng Authentication sử dụng Laravel & Nextjs
October 20, 2022
4 min
Fullstack - Chuyện trò linh tinh
Others
Fullstack - Chuyện trò linh tinh
December 11, 2022
7 min

Quick Links

HomeOur Team

Social Media